top of page

Kdy potřebuje výrobní provoz MES systém?

Není pochyb, že v posledních letech došlo k hlubokým změnám ve výrobních systémech a způsobu, jakým se přistupuje k inovacím v provozech. Digitální transformace, rostoucí složitost dodavatelských řetězců a nekompromisní hledání efektivity a produktivity jsou faktory, které zdůrazňují potřebu robustního MES systému. Ten je klíčový pro provozy, které usilují o využití dat pro preciznější, rychlejší a bezchybnější výrobu. Taktéž jsou nezbytné pro budoucí odolnost vůči neočekávaným událostem. Zde je šest nejčastějších signálů, že nastal čas začít hledat MES řešení pro výrobu.

MES systém

Výrobní firmy často přehlížejí indikátory, které naznačují potřebu implementace MES systému, ačkoli jeho nasazení může výrazně transformovat provoz. Od optimalizace výrobních procesů až po zlepšení kontroly kvality – MES systém výrazně zvyšuje efektivitu a produktivitu ve srovnání s tradičními metodami. Avšak mnoho firem nevěnuje pozornost signálům, které indikují nutnost zvažovat implementaci MES systému podle specifických potřeb a obchodních cílů daného podniku.

Zde je šest signálů naznačujících potřebu zvážit nasazení MES systému pro další efektivní rozvoj:

1. Neefektivita výrobních procesů

Pokud společnost nedosahuje požadované úrovně efektivity ve výrobních procesech nebo se vyskytují úzká místa či opakovaná zpoždění dodávek hotových výrobků, může to signalizovat potřebu optimalizace výroby.

Neefektivní výrobní procesy obvykle vedou ke ztrátám, a to jak z hlediska času, tak i dalších zdrojů. Zpoždění na výrobních linkách a vznik úzkých míst jsou typickými znaky snižující efektivity výroby a mají přímý negativní dopad na produktivitu a ziskovost provozu.

Po zavedení MES systému se podnikům často podaří v průměru zlepšit dobu výrobních cyklů o 15% a zkrátit dobu potřebnou pro výrobu jednoho výrobku o 14%. Tato vylepšení jsou výsledkem schopnosti pokročilých MES systémů identifikovat příčiny snížené produktivity provozu a následně optimalizovat procesy, aby se takové situace neopakovaly.

Nejčastější příčiny snížené výrobní efektivity zahrnují:

  • Chybné plánování a rozvrhování výroby.

  • Nedostatek automatizace a technologického vybavení.

  • Nedostatečné školení a dovednosti pracovníků.

  • Poruchy na zařízeních a údržbě.

  • Problémy s kvalitou výrobků.

  • Nedostatečná komunikace a spolupráce.

  • Neefektivní řízení zásobování.

  • Nedostatečné řízení skladových zásob.

  • Problémy s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP).

2. Nedostatečný dohled nad kvalitou

Pokud výrobní procesy trpí nedostatečnou kontrolou kvality, častými chybami nebo nestálostí v kvalitě výrobků, MES systém přichází s pomocí. Sleduje odchylky v kvalitě a odhaluje příčiny nízké kvality.

Kontrola kvality je klíčovým aspektem v každém výrobním procesu, a pokles kvality způsobuje firmě dodatečné náklady, které mohou v průběhu roku narůst do značných částek. Vysoký počet chyb a nekonzistentní kvalita produktů jsou signály nesprávně nastaveného kontrolního procesu, což vede k nespokojenosti zákazníků, reklamacím a zhoršení pověsti firmy.

S MES systémem dochází v průměru ke snížení defektů o 17 % a zvýšení "prvního provedení správně" (FPY) o 20%. FPY znamená, že výrobek projde výrobním procesem bez chyb nebo nedostatků hned napoprvé. Tyto výsledky jsou důsledkem průběžného monitorování a analýzy výrobních dat v reálném čase. MES systém dokáže rychle identifikovat problémy s kvalitou a buď jim předcházet, nebo nasadit okamžitá nápravná opatření.

3. Nedostatek výrobních dat a nepřesní ukazatelé

Když výrobním firmám chybí přesný přehled o výrobních údajích v reálném čase, jako je aktuální výkon zařízení, stav zásob nebo rozpracovaných objednávek, MES systém umožňuje sledování a analýzu. To umožňuje optimalizaci výrobních procesů a snižuje časové prodlevy.

Aktuální informace o výrobních údajích jsou klíčové pro kvalifikovaná rozhodnutí zaměstnanců. Bez této viditelnosti manažeři nemohou identifikovat neefektivitu výroby, optimalizovat procesy nebo předcházet prodlevám.

Nasazení MES systému obvykle vede k 22% zlepšení celkové účinnosti zařízení (OEE) a 30% snížení neplánovaných prodlev. To je částečně díky monitorovacím a analytickým funkcím MES systému, který poskytuje aktuální a přesný přehled manažerům pro informovaná rozhodnutí.

4. Nespravované skladové zásoby a vnitropodnikové zásobování

Správa zásob je klíčová pro každý výrobní podnik. Problémy se sledováním zásob mohou vést k chybějícím materiálům, přeplněným skladům a finančním ztrátám. Výrobní společnosti se zásobovacími problémy mohou využít MES systému, který nejen sleduje stavy zásob, ale je i integrován s WMS systémy pro efektivní řízení.

MES systém umožňuje monitorovat stavy zásob a provádět predikce podle aktuálního výrobního tempa nebo objednávek. V případě anomálií nebo kritických hranic systém notifikuje a upozorňuje. Pokročilé MES systémy mohou automaticky upravovat strategie zásobování a optimalizovat vnitropodnikové postupy.

Nasazení MES systému obvykle vede k 21% snížení zásob na skladě díky dynamickým strategiím zásobování a 17% zlepšení časové dostupnosti materiálů.

Pokud firma opakovaně trpí nedostatkem zásob kvůli neúplnému sledování, MES systém pomáhá sledovat dostupnost materiálů v reálném čase.

5. Nedostatečná stopovatelnost

Stopovatelnost je klíčová pro výrobní společnosti v odvětvích s regulačními požadavky, jako jsou potravinářství, letecký průmysl nebo farmacie. Pokud je stopovatelnost nedostatečná, hrozí porušení předpisů, snížení kvality a zvýšené riziko stažení výrobku nebo šarže ze zákazníků kvůli nejasnostem ohledně jejich původu nebo složení.

MES systém automaticky sleduje a zaznamenává suroviny a vyrobené šarže v reálném čase. To umožňuje rychlé identifikování problémů týkajících se kvality nebo dodržování postupů a umožňuje přijmout vhodná opatření ještě před vydáním výrobku na trh.

Pokud společnost vyrábí produkty s různými variantami, MES systém identifikuje všechny použité suroviny podle unikátního identifikačního čísla. To zajišťuje, že do výroby vstupují pouze schválené suroviny. Díky podrobné stopovatelnosti lze včas identifikovat kontaminované výrobky nebo vadné produkty ještě předtím, než opustí výrobní linku. Nasazení MES systému v průměru snižuje počet stažení výrobků o 22% a zlepšuje dodržování norem o 25%.

6. Omezená škálovatelnost procesů

S rostoucím podnikáním se výrobní společnosti často potýkají s limity při rozšiřování operací a procesů. Tato omezení vedou ke zpožděním a snížení kapacity výroby a komplikují samotné výrobní procesy.

MES systémy přinášejí efektivitu do výrobních procesů a umožňují rozšiřování operací. Pokročilé systémy umožňují škálování procesů prostřednictvím rozšíření zdrojů, produkčních objemů nebo přidání dalších postupů do existujících procesů. Tímto způsobem zvyšují výrobní kapacitu, optimalizují využití zdrojů a celkově zlepšují efektivitu provozu.

S iniciativami Industry 4.0 a moderními digitálními technologiemi se pro rozšiřující se podniky stává stále důležitější propojení. MES systémy se integrují s těmito technologiemi a umožňují vývoj propojeného a inteligentního výrobního ekosystému. Moderní řídicí systémy podporují agilní a flexibilní výrobní strategie, což je klíčové pro další rozšiřování operací a celkovou výkonnost podniku.

21 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page